facebook pixel

בגרות בכימיה - 5 יח"ל
לתלמידי תיכון

הערכה בית-ספרית

משקל: 30%

מבנה הבחינה

הערכה זו נעשית על-ידי צוות בית הספר, ולכן אין אחידות בין בתי הספר השונים.

למעט נושאי החובה, כל מורה בוחר/ת כרצונו 1-2 נושאים מתוך נושאי הבחירה,

וכן המורה מחליט/ה כיצד לבחון את התלמידים/ות (מבחן/פרוייקט/עבודה..).

נושאי חובה

כימיה של מזון
שיווי-משקל
מדוע מתרחשות תגובות

נושאי בחירה

הבחירה בין הנושאים השונים היא של המורה בבית ספרכם, עליכם/ן לבדוק מהם הנושאים שנבחרו עבורכם/ן בטרם תיגשו ללמוד. 

ברום ותרכובותיו
 • ברום ותרכובותיו
 • עקרונות כלליים בפיתוח מוצר בתעשייה
 • תעשיית הברום בישראל
 • ברום 
 • מימן ברומי
 • נתרן ברומטי
 • אשלגן ברומטי 
 • סידן ברומי 
 • תרכובות ברום בעלות פעילות ביולוגית (ביוצידים)
 • מעכבי בעירה
 • תרכובות ברום בקידוחי נפט
פולימרים
 •  מקרומולקולה
 • מונומר
 • פולימר
 • פילמור
 • יחידה חוזרת
 • פילמור סיפוח
 • פילמור דחיסה
 • פיתול אקראי של שרשרת הפולימר
 • הפרעות לפיתול האקראי
 •  מבנה גבישי ואמורפי
 • מצב זגוגי, טמפרטורה זגוגית
 • Tg ,אזורים אמורפיים
 • מבנה גבישי, טמפרטורת היתוך, Tm, אזורים גבישיים
 • אחוז הגבישיות
 • סדירות מרחבית של השרשרות
 • פולימרים תרמופלסטיים
 • פולימרים תרמוסטיים
 • פולימרים אלסטומרים
 • קשרי צילוב
כימיה פיזיקלית
 • ספקטרום הקרינה
  האלקטרומגנטית
 • המודל הדואלי של האור
 • אורך גל, תדירות, אנרגיית פוטון
 • האור הנראה
 • שלושת צבעי היסוד
 •  עירור אלקטרוני באטומים ויונים חד-אטומיים
 • ספקטרום רציף מול ספקטרום קווי
 • מודל האטום של בוהר
 • בליעה ופליטה ספונטנית
 • ספקטרום בליעה מול ספקטרום פליטה
 • המודל הקוונטי של האטום
 • אורביטלים אטומיים: p , s
 • דיאגרמת רמות אנרגיה עבור אטום מימן ואטומים רב-אלקטרוניים
 • אכלוס אלקטרונים באורביטלים אטומיים: עקרון פאולי, כלל הונד
 • ראיית צבע- בליעה ופיזור אור
 • גלגל הצבעים וצבעים משלימים
 • הבחנה בין פיזור ובין פליטה של אור
 • אורביטלים מולקולריים
 • קשר סיגמא וקשר פאי
 • אורביטלי HOMO ו-LUMO
 • אל-איתור 
 • כרומופור
 • מוליכים, מבדדים, מוליכים למחצה
 • פסי אנרגיה בסריג
 • הסממה (אילוח) – יסודות מטור 5 ומטור 3
 • מוליך למחצה מסוג N ומסוג P
 • דיודות
כימיה אורגנית מתקדמת
 • השלד הפחמני
 • משפחות וקבוצות פונקציונליות
 • איזומריה אופטית
 • חומצות ובסיסים
 • מנגנון התגובה
 • תגובת התמרה
 • מנגנון Sn2
 • מנגנון Sn1
 • תגובות סיפוח
 • תגובות אלימינציה E1, E2
ביוכימיה
 • תא
 • קרום התא
 • ציטופלזמה
 • גרעין
 • חומצות אמיניות כאבני בניין של החלבונים
 • יצירת חלבון מחומצות אמיניות
 • תכונות חומצה – בסיס של חומצות אמיניות
 • מבנה החלבון
 • דנ"א DNA הרכב ומבנה
 • אריזת הדנ"א DNA בגרעין
 • רנ"א RNA הרכב ומבנה
 • תהליך התעתוק
 • תהליך התרגום מחומצות גרעין לחלבונים
כימיה של הסביבה
 • תכונות המים
 • יחידות ריכוז בתמיסות
 • מדידה כמותית וניתוח המדידה
 • טיטרציה 
 • ספקטרופוטומטריה 
 • תהליכי טיהור
 • ספקטרוסקופיה
 • התחממות גלובלית ("אפקט החממה")
אנרגטיקה ודינמיקה
 • אנרגיה פנימית
 • אנרגיה פוטנציאלית
 • אנרגיה קינטית כוללת וממוצעת
 • טמפרטורה
 • מערכת וסביבה
 • אנתלפיה
 • קצב תגובה
 • החוק הראשון
 • החוק השני
 • אנרגיה חופשית תקנית וספונטניות של תגובה
 • תגובות התהוות (יצירה)
 • חישוב האנרגיה החופשית של תגובה
 • יציבות תרמודינמית
 • אנרגיה חופשית ומצב שיווי-משקל
 • תיאור גרפי של השתנות האנרגיה החופשית עם שינוי בהרכב המערכת (בטמפרטורה קבועה)
 • הקשר לקבוע שיווי המשקל K ולמנת הריכוזים Q 
 • טמפרטורת היפוך
מעבדות חקר
 • זיהוי וניסוח שאלת חקר
 • השערות – ניסוח וזיהוי
 • תצפיות לעומת פרשנות
 • תוצאות, ייצוג מילולי וגרפי והסברן
 • דיון ומסקנות
 • ביצוע ניסוי נתון על פי הנחיות
 • עיבוד ממצאים והסקת מסקנות
 • ניסוח עצמאי של שאלת חקר
 • השערה
 • תכנון עצמאי של ניסוי וביצועו
 • ייצוג ממצאים במגוון אופנים
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!