facebook pixel

כימיה 1 יח"ל לתלמידי כיתה י'
037-182

מבוא לכימיה

בחינה זו אינה נערכת לכל בתי הספר, עליכם/ן לבדוק האם בבית הספר שלכם/ן נבחנים בבחינה זו בכיתה י' או לא.

משך הבחינה: שעה וחצי

מבנה הבחינה

פרק ראשון

שאלות אמריקאיות.

יש לענות על 7/7.

הציון יקבע על פי שש התשובות הטובות ביותר.

פרק שני

ניתוח קטע ממאמר מדעי (אנסין).

יש לענות על 5/5 סעיפים.

פרק שלישי

שאלות מתוך נושאי הלימוד.

יש לענות על 2/3.

נושאי הלימוד

מיומנויות חקר
 • זיהוי וניסוח שאלת חקר
 • השערות – ניסוח וזיהוי
 • תצפיות לעומת פרשנות
 • תוצאות, ייצוג מילולי וגרפי והסברן
 • דיון ומסקנות
מושגי יסוד
 • מוצק, נוזל, גז (גם ברמה החלקיקית)
 • סימול מצבי צבירה
 • טמפרטורת היתוך, טמפרטורת רתיחה
 • לחץ גז
 • גרף מצבי צבירה
 • חומר טהור: יסוד, תרכובת
 • תערובת הומוגנית והטרוגנית
 • סמלים של יסודות
 • איזון תהליכים
 • חוק שימור החומר
 • הגרעין
 • פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים
 • מספר אטומי
 • מספר מסה
 • סדרי גודל
 • איזוטופים
 • טורים (משפחות) ושורות (מחזורים)
 • מתכות ואל-מתכות
 • הגדרה ותכונות של: מתכות אלקאליות, הלוגנים, גזים אצילים
 • טור 4 וייחודו
 • הערכות אלקטרונים ברמות אנרגיה (עד 20)
 • אלקטרוני ערכיות
 • ענן אלקטרונים
 • קרינת אלפא
 • קרינת בטא
 • קרינת גמא
מבנה וקישור
 • הגדרת הקשר הקוולנטי
 • קשר יחיד, כפול ומשולש
 • כתיבת נוסחאות ייצוג של
  מולקולות פשוטות
 • נוסחה מולקולרית
 • תכונות: מצבי צבירה, מוליכות חשמלית ומסיסות במים.
 • קשרי מימן
 • קשרי ון דר ולס
 • זיהוי תהליך היתוך ורתיחה 
 • זיהוי וניסוח תהליך המסה במים
 • מודל הסריג האטומרי
 • תכונות: מצב צבירה, מוליכות חשמלית, טמפרטורת היתוך.
 • יונים חד אטומיים
 • מודל הסריג היוני
 • קשר יוני בסריג
 • נוסחה אמפירית
 • תכונות: מוליכות חשמלית, מצב צבירה, מסיסות במים
 • תהליך היתוך
 • תהליך המסה במים
 • מודל הסריג המתכתי
 • קשר מתכתי בסריג
 • תכונות: מצב צבירה, מוליכות חשמלית, ריקוע
 • סגסוגת (הגדרה בלבד)
אנרגטיקה ודימניקה
 • תגובות אקסותרמיות ואנדותרמיות
 • מעברי אנרגיה
 • קצב תגובה
 • זרז
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!