facebook pixel

בגרות בכימיה - 5 יח"ל
לנבחנים אקסטרניים

שאלון 037-282

משך הבחינה: שעתיים
משקל: 30%

מבנה הבחינה

בשאלון שלושה פרקים. הנבחן יענה על שלוש שאלות – שאלה אחת מכל פרק.

בנוסף, בבחינה זו נדרשים הנבחנים לשלוט היטב מיומנויות החקר:
תצפיות לעומת פרשנות, שאלת חקר והשערת חקר, תכנון ניסוי, עיבוד וניתוח התוצאות והסקת מסקנות.

נושאי הלימוד

נושא חובה - פרק 1
שיווי-משקל כימי ואנטרופיה
 • קצב תגובה
 • אנרגיית שפעול
 • תצמיד משופעל
 • מודל ההתנגשויות בין החלקיקים
 • השפעת הריכוז על קצב התגובה
 • מצב של שיווי-משקל
 • תגובות הפיכות ודינמיות
 • מאפייני שיווי משקל
 • הקשר בין מספר מולי הגז ללחץ
 • קבוע שיווי-משקל
 • מנת ריכוזים

שינוי התנאים במערכת שיווי-משקל:

 • שינוי ריכוז
 • שינוי טמפרטורה
 • זרז
 • אנתלפיית התהוות תקנית (יצירה)
 • חישוב שינוי אנתלפיה בתגובות
 • משמעות המושג
 • אנטרופיה של חומר במצבי צבירה שונים
 • השינוי באנטרופיה של מערכת / הסביבה
 • ספונטיניות של תגובה- החוק השני של התרמודינמיקה
נושא חובה - פרק 2
פולימרים
 •  מקרומולקולה
 • מונומר
 • פולימר
 • פילמור
 • יחידה חוזרת
 • פילמור סיפוח
 • פילמור דחיסה
 • פיתול אקראי של שרשרת הפולימר
 • הפרעות לפיתול האקראי
 •  מבנה גבישי ואמורפי
 • מצב זגוגי, טמפרטורה זגוגית
 • Tg ,אזורים אמורפיים
 • מבנה גבישי, טמפרטורת היתוך, Tm, אזורים גבישיים
 • אחוז הגבישיות
 • סדירות מרחבית של השרשרות
 • פולימרים תרמופלסטיים
 • פולימרים תרמוסטיים
 • פולימרים אלסטומרים
 • קשרי צילוב
נושא חובה - פרק 3
כימיה פיזיקלית
 • ספקטרום הקרינה
  האלקטרומגנטית
 • המודל הדואלי של האור
 • אורך גל, תדירות, אנרגיית פוטון
 • האור הנראה
 • שלושת צבעי היסוד
 •  עירור אלקטרוני באטומים ויונים חד-אטומיים
 • ספקטרום רציף מול ספקטרום קווי
 • מודל האטום של בוהר
 • בליעה ופליטה ספונטנית
 • ספקטרום בליעה מול ספקטרום פליטה
 • המודל הקוונטי של האטום
 • אורביטלים אטומיים: p , s
 • דיאגרמת רמות אנרגיה עבור אטום מימן ואטומים רב-אלקטרוניים
 • אכלוס אלקטרונים באורביטלים אטומיים: עקרון פאולי, כלל הונד
 • ראיית צבע- בליעה ופיזור אור
 • גלגל הצבעים וצבעים משלימים
 • הבחנה בין פיזור ובין פליטה של אור
 • אורביטלים מולקולריים
 • קשר סיגמא וקשר פאי
 • אורביטלי HOMO ו-LUMO
 • אל-איתור 
 • כרומופור
 • מוליכים, מבדדים, מוליכים למחצה
 • פסי אנרגיה בסריג
 • הסממה (אילוח) – יסודות מטור 5 ומטור 3
 • מוליך למחצה מסוג N ומסוג P
 • דיודות
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!