facebook pixel

בגרות בכימיה - 5 יח"ל
לתלמידי תיכון ולנבחנים אקסטרניים

שאלון 037-381

משך המבחן: 3 שעות
משקל: 55%

מבנה הבחינה

פרק ראשון

שאלות אמריקאיות.

יש לענות על 9/9.

השאלה התשיעית מתבססת על מאמר מדעי (אנסין).

פרק שני

שאלות פתוחות, יש לענות על 3/5.

נושאי הלימוד

מושגי יסוד
 • מוצק, נוזל, גז (גם ברמה החלקיקית)
 • סימול מצבי צבירה
 • טמפרטורת היתוך, טמפרטורת רתיחה
 • חומר טהור: יסוד, תרכובת
 • תערובת הומוגנית והטרוגנית
 • סמלים של יסודות
 • איזון תהליכים
 • חוק שימור החומר
 • תצפית
 • תוצאות
 • מסקנות
 • מיומנויות גרפיות
מבנה האטום
 • הגרעין
 • פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים
 • מספר אטומי
 • מספר מסה
 • סדרי גודל
 • איזוטופים
 • קרינת אלפא
 • קרינת בטא
 • קרינת גמא
 • טורים (משפחות) ושורות (מחזורים)
 • מתכות ואל-מתכות
 • מתכות אלקאליות
 • מתכות אלקליות עפרוריות
 • הלוגנים
 • גזים אצילים
 • הערכות אלקטרונים ברמות אנרגיה (עד 20)
 • אלקטרוני ערכיות
 • אורביטל (הגדרה בלבד)
 • חוק קולון
 • רדיוס האטום
 • אנרגיית יינון
 • יונים חד-אטומיים
מבנה וקישור
 • טהור וקוטבי
 • יחיד, כפול ומשולש
 • אלקטרושליליות 
 • מטען חלקי (חיובי או שלילי)
 • אנרגיית הקשר
 • אורך הקשר
 • צורות ייצוג של מולקולות
 • איזומרים
 • מבנה מרחבי של המולקולה
 • קוטביות מולקולה 
 • קבוצות פונקציונאליות בתרכובות הפחמן
 • קשרי מימן
 • קשרי ון דר ולס
 • טמפ' היתוך, רתיחה
 • תהליך היתוך ורתיחה (זיהוי בלבד)
 • מסיסות
 • הסריג האטומרי
 • תכונות: מוליכות חשמלית, טמפרטורת היתוך.
 • יונים חד אטומיים ורב אטומיים פשוטים
 • מודל הסריג היוני
 • נוסחה אמפירית
 • תכונות: מוליכות חשמלית, מצב צבירה, מסיסות במים
 • תהליך היתוך
 • תהליך המסה במים
 • מודל הסריג המתכתי
 • תכונות: מצב צבירה, מוליכות חשמלית, ריקוע
 • סגסוגת (הגדרה בלבד)
סטוכיומטריה
 • הגדרה
 • מספר אבוגדרו
 • מסה מולרית
 • ניסוח ואיזון תגובה
 • יחס מולים בתגובה 
 • ריכוז מולרי
 • לחץ
 • נפח
 • טמפרטורה (צלזיוס וקלווין)
 • השערת אבוגדרו
 • נפח מולרי של גז
 •  
חמצון-חיזור
 • מחמצן, מחזר
 • תהליך חמצון, תהליך חיזור
 •  
 • ניסוח תגובות חמצון חיזור בין יוני מתכת למתכת
 • שורה אלקטרוכימית
 • גורמים משפיעים
 • שיטות הגנה
 • כללים לקביעה
 • תרכובות פחמן
 • דרגה מקסימלית/מינימלית
 • קביעת מחמצן ומחזר
 • חישוב מספר מולי אלקטרונים שעברו בתגובה

כחומר מחזר

חומצות ובסיסים
 • בסיס, חומצה
 • אינדיקטור
 • הכרה וניסוח תגובות של חומצות עם מים
 • חומצה קרבוקסילית
 •  הכרה וניסוח תגובות של בסיסים עם מים
 • אמין ראשוני
 • מים כחומצה ובסיס
 • תגובות סתירה
 • סקלת pH
 • קביעת תחום pH בתמיסה
כימיה של מזון
 • פחמימות
 • שומנים
 • חלבונים
 • ויטמינים
 • מינרלים
 • חישוב ערך קלורי של מזון
 • נוסחאות ייצוג שונות
 • רוויות ובלתי-רוויות (כולל איזומריה גאומטרית
 • טמפרטורת היתוך
 • חומצות שומן חיוניות
 • תגובת הידרוגנציה
 • תגובת איסטור
 • הידרוליזה
 • השפעת ההרכב של חומצות השומן על טמפרטורת ההיתוך
אנרגטיקה ודימניקה
 • אנרגיה פנימית
 • אנרגיה פוטנציאלית
 • אנרגיה קינטית כוללת וממוצעת
 • טמפרטורה
 • מערכת וסביבה
 • אנתלפיה ושינוי אנתלפיה
 • תגובות אקסותרמיות ואנדותרמיות
 • יחידות מידה
 • אנתלפיה בשינוי מצבי צבירה
 • חישובים עם חוק הס
 • חישובים עם אנתלפיות קשר
 • קצב תגובה וגורמים משפיעים
 • אנרגיית שפעול
 • תצמיד משופעל
 • מודל ההתנגשויות בין החלקיקים
 • זרז
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!