facebook pixel

מתמטיקה לחטיבת הביניים - כיתה ח'

בכיתה ח', לימודי המתמטיקה מחולקים לשלושה תחומים: אלגברי, מספרי וגאומטרי.

שלושת התחומים נלמדים במהלך השנה בצורה ספירלית.

אחת לשלוש שנים נערך בסוף כיתה ח' מבחן של משרד החינוך המכונה מיצ"ב – ראשי תיבות של "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית".

זהו כלי למדידת רמת בית הספר ובחינה עד כמה התלמידים עומדים ברמה המצופה לפי תוכנית הלימודים. 

תחום אלגברי

בכיתה ח', התחום האלגברי מתמקד בנושא הפונקציה הקווית, ודרכה מניחים את התשתית לכל נושא הפונקציות החשוב.

תחום מספרי

בתחום המספרי בכיתה ח' שמים את הדגש על ארבעה נושאים עיקריים: יחס, אחוזים, הסתברות וסטטיסטיקה.

הידעת?

יחס בין מספרים

יחס בין מספרים

יחס בין שני מספרים הוא המנה (חילוק) ביניהם. למשל, היחס בין 2 ל-4 הוא 2:4, כלומר השבר שני רבעים. מכיוון שניתן לצמצם שברים, נקבל שהיחס בין 2 ל-4 הוא... חצי!

תחום גאומטרי

במרכז התחום הגיאומטרי בכיתה ח' נמצאים המשולשים- נלמד על משולשים חופפים, על משולש שווה-שוקיים ואת משפט פיתגורס.
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!