facebook pixel

מתמטיקה לחטיבת הביניים - כיתה ט'

נושאי הלימוד

 • חוקי חזקות
 • חוקי שורשים

טכניקות פירוק לגורמים:

 • הוצאת גורם משותף
 • נוסחאות הכפל המקוצר
 • טרינום
 • נוסחת השורשים

 

אי שיוויונות ריבועיים 

 

מערכת משוואות ממעלה שנייה בשני נעלמים • ייצוג גרפי
 • הזזות אנכיות ואופקיות
 • כיווץ ומתיחה
 • שלושת הייצוגים- סטנדרטי, קודקודי ומכפלה.
 • נקודות חיתוך עם הצירים ותחומי חיוביות ושליליות.
 • קודקוד הפרבולה ותחומי עלייה וירידה.
 • חיתוך של ישר ופרבולה, חיתוך של שתי פרבולות.
המרובעים ותכונותיהם:
 • דלתון 
 • טרפז
 • מקבילית
 • מלבן
 • מעויין 
 • ריבוע

משפטי משולש ישר זווית

קטע אמצעים במשולש ובטרפז

 • הסתברות מותנית
 • הסתברות של 2 מאורעות בלתי תלויים 
 • מאורעות תלויים
 • מאורעות זרים
 • איחוד וחיתוך מאורעות
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!