facebook pixel

מתמטיקה - 3 יח"ל

כיתה י'

שאלון 182

שאלון צבירה – בבחינה 6 שאלות, ניתן לצבור עד 150 נקודות.

משך המבחן: שעה וחצי
משקל: 25%

מבנה השאלון

 • משוואות, פירוק לגורמים, שאלות מילוליות (1-2 שאלות).
 • גרפים, סדרות חשבוניות (1-2 שאלות).
 • גיאומטריה אנליטית (שאלה אחת).
 • טריגונומטריה במישור (שאלה אחת).
 • סטטיסטיקה והסתברות (1-2 שאלות).

פירוט נושאי הלימוד

 • משוואות ממעלה ראשונה ושנייה. 
 • מערכת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה.
 • פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף.
 • שאלות מילוליות: קנייה, מכירה ותשלומים כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים.
 • גרפים:  קריאה ובניית גרף, פתרון אלגברי ומשמעותו הגרפית, תחומי חיוביות ושליליות, עלייה וירידה (ללא פרמטרים).
 • חישוב מרחק בין 2 נקודות (בעזרת משפט פיתגורס)
 • אמצע קטע
 • מציאת משוואת ישר
 • מציאת חיתוך של ישרים
 • ישרים מקבילים
 • חישובי שטחים המורכבים ממלבנים, משולשים וטרפזים.
 • הגדרת סדרה חשבונית לפי הפרש קבוע ולפי נוסחה לאיבר כללי
 • סכום סדרה חשבונית
 • שילוב שאלות מילוליות
 • הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס, במשולש ישר זווית ושימוש בהן.
 • יישום במישור: משולשים ישרי זווית ומצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית; משולש שווה שוקיים; משולש כללי; מלבן; מעוין.
 • תכונות המצולעים השונים, כולל חישובי שטחים והיקפים.
 • שכיחות
 • שכיחות יחסית (כולל באחוזים)
 • תיאור נתונים בטבלת שכיחויות 
 • סידור נתונים בקבוצות ותיאורם הגרפי בצורת דיאגרמת מקלות ודיאגרמת עיגול
 • קריאה וניתוח של דיאגרמת מקלות/עיגול.
 • שכיח
 • חציון
 • ממוצע
 • הסתברות של מאורע
 • הסתברות של זוג מאורעות בלתי תלויים
 • הסתברות של מאורע משלים
 • הסתברות של איחוד מאורעות
כיתה י"א

שאלון 381

שאלון צבירה – בבחינה 6 שאלות, ניתן לצבור עד 150 נקודות.

משך המבחן: שעה וחצי
משקל: 35%

מבנה השאלון

 • אלגברה כולל קריאת גרפים (1-2 שאלות).
 • סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, בעיות גדילה ודעיכה (1-2 שאלות).
 • טריגונוטמטריה – במישור ובמרחב (1-2 שאלות).
 • הסתברות וסטטיסטיקה, התפלגות נורמלית (1-2 שאלות).

פירוט נושאי הלימוד

 • משוואות ומערכות משוואות (ללא פרמטר)
 • פתרון גרפי ואלגברי של מערכת משוואות- חיתוך של 2 ישרים, ישר ופרבולה, 2 פרבולות.
 • הפונקצייה הלינארית והריבועית: חיוביות ושליליות, עלייה וירידה.
 • פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף
 • חזקות 
 • סדרה חשבונית וסדרה הנדסית: כלל נסיגה, נוסחה לאיבר כללי, סכום סדרה.
 • בעיות הניתנות לתיאור כסדרה גיאומטרית (חישובי ריבית, ירידת ערך, התרבות).
 • הגדרת הפונקציה הטירוגנומטרית: סינוס קוסינוס וטנגנס במשולש ישר זווית.

 

במישור:

 • מצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית –  משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן, מעויין, טרפז.
 • חישובי זוויות, היקפים, אורכי קטעים ושטחים.

 

במרחב:

 • ישר ניצב למישור
 • זווית בין ישר למישור (אינטואיטיבי בלבד).
 • חישוב אורכי צלעות, זוויות, נפח, שטח פנים, שטח מעטפת בגופים: תיבה או פירמידה ישרה שבסיסה מלבן/ריבוע. 
 • מציאת הסתברות של מאורע בודד
 • הסתברות של מאורע משלים
 • הסתברות של איחוד מאורעות
 • הסתברות של חיתוך מאורעות בלתי תלויים (עד 3)
 • הסתברות של מאורעות תלויים (עד 2)
 • חישובים באמצעות טבלה, דיאגרמת עץ.
 • שכיחות
 • שכיחות יחסית (כולל באחוזים)
 • תיאור נתונים בטבלת שכיחויות
 • סידור נתונים בקבוצות ותיאורם הגרפי בצורת דיאגרמת מקלות ודיאגרמת עיגול
 • קריאה וניתוח של דיאגרמת מקלות/עיגול
 • שכיח
 • חציון
 • ממוצע
 • סטיית תקן
קריאת גרף של ההתפלגות הנורמלית
כיתה י"ב

שאלון 382

שאלון בחירה- בבחינה יש לענות על 4 שאלות מתוך 6.

משך המבחן: שעתיים
משקל: 40%

מבנה השאלון

 • שאלות מילוליות (1-2 שאלות).
 • גיאומטריה אנליטית (1-2 שאלות).

 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (3 שאלות).

פירוט נושאי הלימוד

 • שאלות קנייה, מכירה ותשלומים כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים.
 • שאלות תנועה
 • שאלות גיאומטריות – שטחים והיקפים של צורות המורכבות ממלבנים, משולשים וחלקי מעגל. נפח ושטח פנים של תיבה וגליל, נפח של מנסרה משולשת.
 • מרחק בין 2 נקודות
 • אמצע קטע
 • מציאת משוואת ישר לפי 2 נקודות או שיפוע ונקודה
 • הקבלה, חיתוך וניצבות של ישרים.
 • משוואת מעגל
 • חיתוך של מעגל וישר
 • משיק למעגל

מושגים:

 • משיק בנקודה
 • שיפוע של גרף בנקודה
 • הפונקצייה הנגזרת 

 

נגזרות (ללא פונקציה מורכבת):

 • פולינום
 • מנה
 • שורש בסיסי
 • נגזרות של סכום
 • נגזרת של מכפלה

 

שימושי הנגזרת:

 • משוואת משיק
 • מציאת תחומי עלייה, ירידה ונקודות קיצון. 

 

בעיות קיצון: מספרים, גיאומטריה, גופים במרחב, תנועה, גרפים, קנייה, מכירה.

 

חקירת פונקציה:

 • תחום הגדרה
 • נקודות קיצון
 • תחומי עליה וירידה
 • חיתוך עם הצירים
 • אסימפטוטה אנכית ואופקית
 • שרטוט סקיצה

 

אינטגרלים (פולינומים בלבד):

 • פונקצייה קדומה
 • קבוע אינטגרציה
 • מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה
 • אימות אינטגרלים על ידי גזירה.
 • חישוב אינטגרל מסויים, חישוב שטח בין גרף לצירים, בין 2 גרפים ושטחים מורכבים. 
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!