facebook pixel

מתמטיקה - 4 יח"ל

ידע בסיסי

 • הוצאת גורם משותף
 • נוסחאות הכפל המקוצר
 • טרינום
 • משוואות ממעלה ראשונה ושנייה עם פרמטרים
 • מערכת משוואות עם פרמטרים
 • הקשר בין ערכי הפרמטר לבין מספר הפתרונות (פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, אף פתרון)
 • המשמעות הגרפית של מספר הפתרונות (ישרים נחתכים, מקבילים או מתלכדים)
 • פתרון משוואות על ידי הצבה (כמו משוואה דו-ריבועית)
 • משוואות אי-רציונאליות (נעלם בתוך השורש)
 • אי-שוויונות ממעלה ראשונה ושנייה עם פרמטרים.
 • אי-שוויונות רציונאליים (מנה של שתי פונקציות פולינום) ללא פרמטרים
 • אי-שוויונות עם ערך מוחלט אחד. יכולים להופיע גם בהקשר של מושג המרחק או במרוכבים.
 • חוקי החזקות.
 • מכפלת שורשים, מנת שורשים, הכנסת גורם מתחת לשורש, הוצאת גורם מתוך השורש,

ביטול שורש במכנה.

כיתה י"א

שאלון 481

משך המבחן: 3.5 שעות
משקל: 65% מהציון הסופי

מבנה השאלון

פרק א' : שאלות מילוליות, גאומטריה אנליטית, הסתברותבחירה של 2/3.

פרק ב' : גאומטריה, טריגונומטריהבחירה של 2/3.

פרק ג' : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות קיצוןבחירה של 2/3.

נושאי הלימוד

בעיות תנועה, בעיות הספק (ייתכן שימוש באחוזים).

 • מרחק בין שתי נקודות
 • אמצע קטע
 • מציאת משוואת ישר
 • ישרים מקבילים ומאונעים
 • חיתוך של שני ישרים
 • מרחק של נקודה מישר
 • משוואת מעגל ומאפייניו
 • משיק למעגל
 • חיתוך של מעגל וישר
 • חיתוך של שני מעגלים
 • ניסוי מקרי, מאורע
 • מרחב הסתברות (סופי)
 • חוקי ההסתברות
 • מאורעות בלתי תלויים
 • מאורעות תלויים, הסתברות מותנית, נוסחת בייס
 • שימוש בטבלאות ובעצים לפתרון
 • התפלגות בינומית (נוסחת ברנולי)
 • משולשים ומרובעים: תכונותיהם ושימוש בכל המשפטים.
 • חלוקת קטע ביחס נתון
 • דמיון מצולעים
 • המעגל: כל המשפטים.
 • יחידות מידה של זוויות: מעלות ורדיאנים, והמעבר ביניהן.
 • סינוס, קוסינוס וטנגנס, במעגל היחידה, ותיאורן הגרפי.
 • הקשר בין פונקצית הטנגנס לשיפוע של ישר.
 • זהויות טריגונומטריות (חלק מהן בדף הנוסחאות, חלק מהן צריך לזכור ויש כאלו שאין צורך לזכור כי ניתן להיעזר במעגל היחידה).
 • פונקציה זוגית (סינוס) ופונקציה אי-זוגית (קוסינוס) ותכונותיהן.
 • פתרון משוואות טריגונומטריות – מציאת פתרון כללי ופתרון בתחום נתון.
 • משפט הסינוסים
 • משפט הקוסינוסים
 • נוסחה לחישוב שטח משולש (הטריגונומטרית).

שלבי חקירת פונקציה:

 • תחום הגדרה
 • אסימפטוטות אנכיות ואופקיות
 • נקודות חיתוך עם הצירים ותחומי חיוביות ושליליות
 • נקודות קיצון (כולל קיצון מקומי, מוחלט וקיצון-קצה) ותחומי עלייה וירידה
 • שרטוט גרף הפונקציה

יש לדעת לגזור את הפונקציות הבאות:

 • פולינום
 • מכפלה
 • מנה
 • שורש ריבועי
 • פונקציה מורכבת (זיהוי נגזרת "חיצונית" ו"פנימית")

מושגים חשובים:

 • המשיק לפונקציה בנקודה (והקשר שלו לנגזרת), מציאת שיפוע המשיק ומשוואתו.
 • מושג הגבול, "lim" (לנושא האסימפטוטות).
 • פונקציה זוגית ואי-זוגית.
 • נקודות חיתוך של שתי פונקציות, והשימוש בהן עבור אי-שוויונים בין פונקציות.
 • הקשר בין הפונקציה ופונקציית הנגזרת שלה.

אינטגרלים:

 • מציאת פונקציה קדומה של פונקציות פולינום, פונקציות מנה, פונקציה מורכבת, פונקציית שורש.
 • מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה (למציאת קבוע האינטגרציה).
 • חישוב האינטגרל המסוים למציאת שטחים.
 • ניסוח הפונקציה הנדרשת לפי הנתונים.
 • ייתכנו בעיות נפח, שטח פנים ומעטפת של גופים פשוטים: קובייה, תיבה, מנסרה ישרה שבסיסה משולש כלשהו, גליל ישר וחרוט ישר.
 • בעיות קיצון בתחום פתוח/סגור.
כיתה י"ב

שאלון 482

משך המבחן: שעה ושלושה רבעים
משקל: 35% מהציון הסופי

מבנה השאלון

פרק א': סדרות, טריגונומטריה במרחבבחירה של 1/2.

פרק ב': בעיות גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרליבחירה של 2/3.

 

נושאי הלימוד

סדרה חשבונית:

 • הגדרה לפי מקום (נוסחת האיבר הכללי)
 • הגדרה לפי כלל נסיגה
 • סכום סדרה חשבונית (2 נוסחאות)
 • מעבר מהגדרה לפי מקום לכלל נסיגה ולהיפך

 

סדרה הנדסית:

 • סופית ואינסופית
 • הגדרה לפי מקום (איבר כללי)
 • הגדרה לפי כלל נסיגה
 • סכום (סופי ואינסופי)
 • מעבר מהגדרה לפי מקום לכלל נסיגה ולהיפך

 

סדרות כלליות:

לפי מקום ולפי נוסחת נסיגה, אין צורך לדעת לעבור מהגדרה לפי מקום להגדרה לפי כלל נסיגה או להיפך.

סדרות מעורבות

 • תכונות גאומטריות של גופים תלת מימדיים – מנסרות ישרות, פירמידות ישרות.
 • חישובים במרחב של: זוויות, אורכי קטעים, שטח מעטפת, שטח פנים, ונפחים.
 • ישר ניצב/משופע למישור וההיטל שלו.
 • זווית בין ישרים, זווית בין ישר למישור, זווית בין מישורים.
 • יידרש שימוש במשפטים בגאומטריה.
 • יידרש שימוש בזהויות ונוסחאות טריגונומטריות.
 • גדילה ודעיכה מעריכית על פי הנוסחה.
 • זמן מחצית חיים.

חזקות ומעריכים:

 • פונקציות מעריכיות, תכונותיהן ותיאורן הגרפי.
 • פתרון משוואות מעריכיות.
 • פתרון אי-שוויונות מעריכיים הנפתרים על ידי השוואת בסיסים.


 לוגריתמים:

 • חוקי לוגריתמים
 • הפונקציות הלוגריתמיות, תכונותיהן ותיאורן הגרפי.
 • פתרון משוואות לוגריתמיות.
 • פתרון אי-שוויונות לוגריתמיים הנפתרים על ידי השוואת בסיסים.

 

שלבי חקירת פונקציה:

 • תחום הגדרה
 • אסימפטוטות אנכיות ואופקיות
 • נקודות חיתוך עם הצירים ותחומי חיוביות ושליליות
 • נקודות קיצון (כולל קיצון מקומי, מוחלט וקיצון-קצה) ותחומי עלייה וירידה
 • שרטוט גרף הפונקציה

יש לדעת לגזור את הפונקציות הבאות:

 • פונקציה מעריכית
 • פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי
 • פונקציה לוגריתמית
 • פונקציות טריגונומטריות
 • פולינום
 • מכפלה
 • מנה
 • שורש ריבועי
 • פונקציה מורכבת (זיהוי נגזרת "חיצונית" ו"פנימית")

מושגים חשובים:

 • המשיק לפונקציה בנקודה (והקשר שלו לנגזרת), מציאת שיפוע המשיק ומשוואתו.
 • מושג הגבול, "lim" (לנושא האסימפטוטות).
 • פונקציה זוגית ואי-זוגית.
 • נקודות חיתוך של שתי פונקציות, והשימוש בהן עבור אי-שוויונים בין פונקציות.
 • הקשר בין הפונקציה ופונקציית הנגזרת שלה.

חשבון אינטגרלי:

 • מציאת פונקציה קדומה של פונקציות פולינום, פונקציות טריגונומטריות (כולל שימוש בזהויות), פונקציות מנה, פונקציה מורכבת, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), פונקציות מעריכיות ופונקציות אשר הקדומה שלהן היא לוגריתמית.
 • מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה (למציאת קבוע האינטגרציה).
 • חישוב האינטגרל המסוים למציאת שטחים.
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!