facebook pixel

פיזיקה תיכונית 5 יח"ל - קרינה וחומר

משך המבחן: שעה ו-45 דקות
יש לענות על 3 שאלות מתוך 5

נושאי הלימוד

 • ראיית עצמים, אפיון האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים.
 • החזרת אור: חוקי ההחזרה, דמות במראה מישורית.
 • שבירת אור: חוק השבירה, החזרה חלקית ומלאה.
 • עדשות כדוריות דקות: מהלך האור ויצירת דמויות.
 • המושג מודל ותפקידיו: עובדות יסודיות של האור, ארבע היסודות של אריסטו, תאוריית הכבידה של ניוטון.
 • המודל החלקיקי של האור: מסתו של מקור אור אינה פוחתת, אלומת אור מתפשטת בקווים ישרים, שתי אלומות אור שנחתכות אינן משפיעות זו על זו, החזרת אור, מעבר אור מתווך לתווך, נפיצת אור, אור כאנרגיה.
 • אור מפעיל לחץ
 • מהירות האור בזכוכית גדולה מזו שבאוויר
 • הצגת תוצאות אמפיריות של ניסויים
 • מעמדו של המודל החלקיקי
 • תכונות של פולסים והשוואתן לתכונות האור
 • גלים מחזוריים חד-ממדיים
 • תכונות של גלים דו-ממדיים והשוואתן לתכונות האור
 • התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור
 • גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום, יישומים ורקע היסטורי
 • האפקט הפוטו אלקטרי, הסבר איינשטיין וניסוי מיליקן.
 • אפקט קומפטון
 • קרינת רנטגן לאור הסבריו של איינשטיין
 • המודל הדואלי של הקרינה האלקטרומגנטית
 • גילוי האלקטרון
 • מודל האטום על פי תומסון
 • ניסוי רתרפורד והמודל הפלנטרי של האטום
 • ספקטרום הפליטה הניסיוני של אטום המימן
 • מודל בוהר לאטום מימן
 • ניסוי פרנק-הרץ
 • ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה
 • עקרון ההתאמה של בוהר
 • גלי דה ברויי
 • המודל הקוונטי-הסתברותי של אור ושל חלקיקים
 • עקרון אי-הוודאות
 • מבנה הגרעין והכוח החזק
 • תהליכים גרעיניים
 • התפרקות רדיואקטיבית
 • אנרגיית קשר גרעינית
 • חלקיקים יסודיים
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!